Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2350/VPCP-KSTT
V/v triển khai thực hiện Đề án

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Trưởng Ban cơ yếu Chính phủ.

Ngày 27 tháng 3 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 468/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (sau đây gọi là Đề án) với mục tiêu tổng quát đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Đồng thời, xác định rõ các mục tiêu cụ thể của từng năm trong giai đoạn 2021 - 2025.

Việc triển khai thực hiện Đề án sẽ góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, làm thay đổi một cách căn bản cách thức giải quyết cũng như việc theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ thủ công sang điện tử, tự động, theo thời gian thực. Qua đó, cắt giảm, đơn giản hóa việc thực hiện thủ tục hành chính, tăng năng suất lao động, giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Để việc triển khai thực hiện Đề án bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về tiến độ thời gian, Văn phòng Chính phủ đề nghị đồng chí chỉ đạo Văn phòng Bộ, cơ quan, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án này; trong tháng 4 năm 2021 trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án và gửi về Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Quý cơ quan cử cán bộ đầu mối phối hợp với Văn phòng Chính phủ theo Danh sách đính kèm.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngân, số điện thoại: 0946.250.666 hoặc 080.40532; địa chỉ email: nguyenthibichngan@thutuchanhchinh.vn

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm phối hợp của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Văn Sơn, các Vụ, đơn vị: QHĐP, Cổng TTĐTCP, TTTH;
- Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (để phối hợp);
- Lưu: VT, KSTT (2b).BN

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng