Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2272/TCT-CS
V/v giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2024

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Hà Nam;
- Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 638/CTHNA-HKDCN ngày 15/03/2024 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam, công văn số 1819/CTKHH-HKDCN ngày 02/04/2024 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 1 Điều 2 Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023;

- Căn cứ Điều 8 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính Phủ (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 12 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/09/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Tại Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg quy định giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với người thuê đất là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Do đó, nếu đơn vị đề nghị giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg không phải là đơn vị thuê đất ghi trên Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì không thuộc đối tượng xem xét áp dụng Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện cổ phần, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia, tách doanh nghiệp, hợp nhất, sát nhập doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện thủ tục thuê đất và ký lại hợp đồng thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp đơn vị chưa hoàn thành thủ tục pháp lý về quyền sử dụng đất, không phải đối tượng được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất thì không đủ điều kiện được xem xét giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Nam, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ cụ thể để hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục QLCS, Cục QLGSCS Thuế, Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ PC - TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2272/TCT-CS năm 2024 về giảm tiền thuê đất theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 2272/TCT-CS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 29/05/2024
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Hoàng Thị Hà Giang
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 29/05/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản