Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2145/BXD-KTXD
V/v Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 110/MPMU-TDDA1-VH ngày 19/8/2016 của Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội đề nghị hướng dẫn về thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật xây dựng số 50/2014/QH13, đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì thẩm định dự toán xây dựng và Người quyết định đầu tư phê duyệt dự toán. Do đó, dự toán xây dựng giai đoạn chuẩn bị đầu tư sẽ do cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì thẩm định và Người quyết định đầu tư phê duyệt.

Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh