Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2144/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Sportsone Việt Nam
(Địa chỉ: tầng 16 ICON4, số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội)
MST: 0106732525

Trả lời công văn số 01/CV ngày 26/12/2014 của Công ty TNHH Sportsone Việt Nam hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1.b, Điều 4 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế quy định về thời hạn đăng ký thuế:

“b) Các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh, phát sinh nghĩa vụ nộp thuế, được hoàn thuế phải thực hiện đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày:

- Được cấp Giấy chứng nhận hoạt động hoặc Giấy phép thành lập, hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;... ”

Căn cứ Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính Phủ có hiệu lực thi hành từ 20/12/2013 quy định về cách tính thời hạn để thực hiện thủ tục hành chính thuế:

“Trường hợp thời hạn được tính bằng “ngày làm việc ” thì tính theo ngày làm việc của cơ quan hành chính nhà nước trừ ngày nghỉ theo quy định. ”

Theo quy định trên, trường hợp Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư Công ty phải thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế theo quy định.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo cho Công ty TNHH Sportsone Việt Nam biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến