Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2117/TCT-CS
V/v Chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2014

 

Kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân Phước Tài.
(20/36 Nguyễn Văn Chừng, P. An Thạnh, TX. Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 02/DN-PT ngày 01/4/2014 của Doanh nghiệp tư nhân Phước Tài hỏi về chính sách thuế đối với khoản chiết khấu thương mại của đơn vị. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 05/3/2014, Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đã có công văn số 330/CT- TTHT trả lời Doanh nghiệp tư nhân Phước Tài về chính sách thuế đối với khoản chiết khấu thương mại trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Nội dung trả lời tại công văn số 330/CT-TTHT nêu trên là phù hợp với quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Doanh nghiệp tư nhân Phước Tài được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC-BTC;
- Cục thuế tỉnh Đồng Tháp;
- Vụ PC - TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân