Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2111/BYT-QLD
V/v: Đính chính, điều chỉnh thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ.

Bộ Y tế thông báo đính chính, điều chỉnh thông tin tại các Danh mục thuốc biệt dược gốc ban hành kèm theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố danh mục thuốc biệt dược gốc.

Danh mục các thuốc được đính chính, điều chỉnh thông tin kèm theo công văn này.

Bộ Y tế thông báo cho các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Bảo hiểm xã hội VN;
- Tổng Công ty dược Việt Nam - CTCP;
- Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam;
- Cục Quân y - Bộ Quốc phòng; Cục Y tế - Bộ Công an;
- Cục Y tế giao thông vận tải - Bộ GTVT;
- Các Công ty có thuốc được đính chính;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Website của Cục QLD;
- Lưu: VT, QLD (C.H) (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

Phụ lục: Danh mục 04 thuốc biệt dược gốc được đính chính, điều chỉnh thông tin

(kèm theo Công văn số 2111/BYT-QLD ngày 15/4/2020 của Bộ Y tế)

STT

STT công bố

Tên thuốc

Hoạt chất

Hàm lượng

Quy cách đóng gói; Dạng bào chế

Số đăng ký

Đợt công bố

Số Quyết định

Ngày

Quyết định

Nội dung đã được công bố

Nội dung đính chính, bổ sung

1

826

Meronem 1g

Meronem (dưới dạng Meropenem trihydrat)

1000mg

Hộp 1 lọ 30ml; hộp 10 lọ 30ml; Bột pha dung dịch tiêm/truyền tĩnh mạch

VN-17831-14

12

234/QĐ-BYT

23/1/2015

Tên thuốc: Meronem 1g

Hoạt chất: Meronem (dưới dạng Meropenem trihydrat)

Tên thuốc: Meronem

Hoạt chất: Meropenem (dưới dạng Meropenem trihydrat)

2

827

Meronem 500 mg

Meronem (dưới dạng Meropenem trihydrat)

500mg

Hộp 1 lọ 20ml; hộp 10 lọ 20ml; Bột pha dung dịch tiêm/truyền tĩnh mạch

VN-17832-14

12

234/QĐ-BYT

23/1/2015

Tên thuốc: Meronem 500mg

Hoạt chất: Meronem (dưới dạng Meropenem trihydrat)

Tên thuốc: Meronem

Hoạt chất: Meropenem (dưới dạng Meropenem trihydrat)

3

1

Aloxi

Palonosetron (dưới dạng palonosetron hydroclorid)

 

Hộp 1 lọ 5ml; Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch

VN-21795-19

20

1465/QĐ-BYT

30/03/2020

Cơ sở sản xuất: Pierre Fabre Medicament Production

Cơ sở sản xuất, kiểm tra chất lượng và đóng gói sơ cấp: Pierre Fabre Medicament Production

4

54

Tratocile

Atosiban

7,5mg/ml

Hộp 1 lọ 5ml; Dung dịch đậm đặc để truyền tĩnh mạch

VN-22144-19

20

1465/QĐ-BYT

30/03/2020

Tên thuốc: Tratocile

Hoạt chất: Atosiban

Tên thuốc: Tractocile

Hoạt chất: Atosiban (dưới dạng Atosiban acetat)

Ghi chú : Ngoài các nội dung đính chính, điều chỉnh nêu trên, các nội dung khác đã được công bố không thay đổi.