Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2055 /BNN-TCTL
V/v triển khai thực hiện Công điện số 369/CĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt tại Đồng bằng sông Cửu Long

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ số 369/CĐ-TTg ngày 25/3/2021 về việc chủ động ứng phó xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt tại Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long:

1. Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Công điện số 369/CĐ-TTg ngày 25/3/2021 về việc chủ động ứng phó xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt tại Đồng bằng sông Cửu Long của Thủ tướng Chính phủ.

2. Chỉ đạo tổ chức theo dõi chặt chẽ thông tin khí tượng, thủy văn, nguồn nước, xâm nhập mặn do các cơ quan chuyên ngành và các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp, có giải pháp chủ động ứng phó trong thời gian còn lại của mùa khô 2020-2021.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên báo cáo hằng tuần (vào thứ 5) về công tác ứng phó với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; các đề xuất, kiến nghị về bộ phận thường trực của Tổ công tác tiền phương phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ năm 2020-2021 vùng Đồng bằng sông Cửu Long của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Chính phủ.

Địa chỉ liên lạc bộ phận thường trực của Tổ công tác tiền phương:

Cục Quản lý công trình thủy lợi - Tổng cục Thủy lợi

Điện thoại: 0243.733.5711, 0913.379.730; FAX: 0243.733.5703;

Email: tuoitieu@mard.gov.vn.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- VPBCĐ TW PCTT;
- Cục Trồng trọt;
- Sở NN&PTNT các tỉnh, TP vùng ĐBSCL;
- Các Viện KHTLVN, QHTLMN;
- Lưu VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Hiệp