Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2031/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH May mặc Kim Hồng.
(Đ/c: Lô 61 Đường B, KCX Linh Trung II, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 02CV/KH ngày 02/01/2014 của Công ty TNHH May mặc Kim Hồng; công văn số 3918/CT-TTHT ngày 03/7/2013 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 2, Điều 46, Chương VII Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“Bãi bỏ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về sử dụng nguyên liệu trong nước, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu của hoạt động dệt, may quy định tại các văn bản pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, về khuyến khích đầu tư trong nước, về thuế thu nhập doanh nghiệp và văn bản pháp luật về đầu tư kể từ năm tính thuế 2007.”

- Tại điểm 9, phần H Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 24/2007/NĐ-CP:

“Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về sử dụng nguyên liệu trong nước, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về xuất khẩu của hoạt động dệt, may quy định tại các văn bản do Bộ Tài chính và các ngành ban hành kể từ kỳ tính thuế 2007.”

Ngày 03/3/2009 Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 2348/BTC-TCT hướng dẫn cụ thể về ưu đãi thuế TNDN. Tại điểm 1 công văn số 2348/BTC-TCT có hướng dẫn: “1. Đối với các doanh nghiệp bị chấm dứt ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về sử dụng nguyên liệu trong nước, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu của hoạt động dệt, may:... Việc áp dụng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại nêu trên phải đảm bảo nguyên tắc doanh nghiệp đang trong thời gian được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi, đang trong thời gian miễn thuế, giảm thuế theo hướng dẫn tại điểm 5, điểm 6 Phần H Thông tư số 134/2007/TT-BTC.”

- Tại khoản 1, và điểm d, khoản 2, điều 46 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính Phủ quy định thuế suất thuế TNDN ưu đãi được áp dụng như sau:

"1. 20% đối với dự án có một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Doanh nghiệp khu công nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ;

b) Dự án sản xuất không thuộc loại các dự án nêu tại Điều 45 và các khoản 2 và 3 Điều này.

2. 15% đối với dự án có một trong các tiêu chuẩn sau:...

- Doanh nghiệp trong khu công nghiệp xuất khẩu trên 50% sản phẩm;…"

- Điểm a, khoản 4, điều 46 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính Phủ quy định thời hạn áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi:

"4. Thời hạn áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi được quy định như sau:

a) Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi nêu tại Điều này được áp dụng trong suốt thời hạn thực hiện dự án đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:...

- Đầu tư vào Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao;…"

- Tại khoản 1 và khoản 2, điều 48 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính Phủ quy định về miễn, giảm thuế TNDN:

"1. Các dự án nêu tại khoản 1 Điều 46 Nghị định này được miễn thuế TNDN trong 1 năm kể từ khi kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 02 năm tiếp theo.

2. Các dự án nêu tại khoản 2 Điều 46 Nghị định này được miễn thuế TNDN trong 02 năm kể từ khi kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 03 năm tiếp theo."

- Tại điểm 8, Điều 1 Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính Phủ quy định:

"8. Điều 46 được sửa đổi, bổ sung như sau:

- Điểm d khoản 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"d) Doanh nghiệp sản xuất trong Khu công nghiệp"."

Đề nghị Cục Thuế căn cứ theo các quy định nêu trên và thực tế các điều kiện đáp ứng của Công ty TNHH may mặc Kim Hồng để xác định ưu đãi thuế TNDN cho phù hợp.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH May mặc Kim Hồng biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT; CS(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung