Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1987/VPCP-KGVX
V/v Công ty KL Texwell Vina đóng cửa, hàng ngàn công nhân không có việc làm

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Gần đây báo chí phản ánh về việc Công ty KL Texwell Vina vẫn đóng cửa, hàng ngàn công nhân bị nợ lương, không được giải quyết chế độ bảo hiểm và không có việc làm.

Tiếp theo ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 1517/VPCP-KGVX ngày 11 tháng 02 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai báo cáo về nội dung báo nêu trước ngày 10 tháng 3 năm 2018; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: LĐTBXH, CA, KHĐT, NG.
- TLĐ LĐ Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, QHĐP;
- Lưu: VT, KGVX (3). CĐ

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng