Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1950/BXD-HĐXD
V/v: Tham gia ý kiến về “Quy định tạm thời về việc sử dụng thông tin công bố hàng năm về kết quả thực hiện của các nhà thầu xây lắp và tổ chức tư vấn xây dựng trong công tác lựa chọn nhà thầu tham gia các dự án đầu tư xây dựng do Bộ GTVT quản lý”

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Giao thông Vận tải

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 8058/BGTVT-CQLXD ngày 13/7/2016 của Bộ Giao thông Vận tải xin ý kiến về “Quy định tạm thời về việc sử dụng thông tin công bố hàng năm về kết quả thực hiện của các nhà thầu xây lắp và tổ chức tư vấn xây dựng trong công tác lựa chọn nhà thầu tham gia các dự án đầu tư xây dựng do Bộ GTVT quản lý”. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây viết là Nghị định 59/CP), tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phải được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và được đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng.

Đến nay, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BXD quy định về giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng và Thông tư số 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong đó có hướng dẫn về đánh giá năng lực của tổ chức (hạng I, hạng II, hạng III), đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức là cơ sở tra cứu, lựa chọn tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trong phạm vi cả nước; các ưu tiên trong quá trình lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng đối với các nhà thầu được tặng giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

Vì vậy, đề nghị Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu, đối chiếu các quy định nêu trên để hướng dẫn việc lựa chọn nhà thầu tham gia các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Giao thông Vận tải quản lý phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HĐXD(DMH).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Hùng