Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1946/SYT-NVY
V/v Hướng dẫn khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi trong thời điểm dịch bệnh diễn ra

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bệnh viện công lập và ngoài công lập;
- Trung tâm Y tế quận, huyện;
- Phòng Y tế quận, huyện
- Phòng khám đa khoa.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hạn chế tập trung đông người làm giảm nguy cơ lây nhiễm, sau khi thống nhất với BHXH TP về việc khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi, ngày 01/4/2020, Sở Y tế đã ban hành công văn số 1852/SYT-NVY về việc triển khai khám chữa bệnh tại nhà và cấp thuốc cho người cao tuổi.

Để các đơn vị thuận lợi trong việc triển khai thực hiện, đồng thời tạo điều kiện cho người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe tốt nhất trong tình hình diễn ra dịch bệnh hiện nay, Sở Y tế hướng dẫn cụ thể một số nội dung trong công văn 1852/SYT-NVY ngày 01/4/2020 như sau:

1. Đối với người, bệnh có thẻ Bảo hiểm y tế: các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội thành phố tại công văn 687/BHXH-GĐ1 ngày 03/4/2020.

2. Đối với người bệnh không có thẻ Bảo hiểm y tế:

- Về độ tuổi áp dụng: người bệnh từ đủ 60 tuổi trở lên.

- Về loại bệnh: những bệnh lý thông thường không cần nhập viện điều trị (chỉ khám bệnh và kê đơn, không thực hiện thủ thuật), bệnh lý mạn tính ổn định.

- Cơ sở y tế được khám chữa bệnh tại nhà: tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã được cấp Giấy phép hoạt động (trừ các cơ sở y tế phải tạm đóng cửa trong thời gian quy định)

- Về hình thức khám: khám và kê đơn thuốc tại nhà người bệnh (đối với bệnh lý thông thường, bệnh lý mạn tính ổn định); khám bằng cách trao đổi qua điện thoại (đối với bệnh lý mạn tính ổn định và có chỉ định tiếp tục sử dụng thuốc như lần trước liền kề).

- Các đơn vị có trách nhiệm thông tin cho người dân biết gồm: Ủy ban Nhân dân quận huyện; Ủy ban Nhân dân phường, xã; các cơ sở khám chữa bệnh; trung tâm y tế, phòng y tế, trạm y tế.

- Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai khám chữa bệnh tại nhà và cấp thuốc cho người bệnh bằng các hình thức khác theo nội dung công văn 1852/SYT-NVY ngày 01/4/2020 của Sở Y tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người bệnh nhưng vẫn đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh và phải tuân thủ quy định chuyên môn, quy chế hồ sơ bệnh án và kê đơn thuốc theo quy định hiện hành, đồng thời đảm bảo quản lý chặt chẽ nhân sự được phân công tham gia khám chữa bệnh tại nhà người bệnh.

3. Về chi phí khám chữa bệnh tại nhà:

- Đối với cơ sở khám chữa bệnh công lập: đơn vị thực hiện thu theo biểu giá khám chữa bệnh không thanh toán từ quỹ bảo hiểm y tế.

- Đối với cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập: đơn vị thực hiện thu theo giá đã thực hiện kê khai với Sở Y tế.

- Đối với chi phí vận chuyển, đi lại khám cho người bệnh (có thẻ bảo hiểm y tế và không có thẻ bảo hiểm y tế) các đơn vị thống kê gửi về Phòng Kế hoạch Tài chính - Sở Y tế để được ngân sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí hoạt động phòng chống dịch của Thành phố.

4. Thời gian triển khai hoạt động khám chữa bệnh tại nhà và cấp phát thuốc cho người bệnh được áp dụng từ ngày 01/4/2020 đến hết 15/4/2020. Sau thời gian nêu trên, tùy vào tình hình diễn biến dịch bệnh, Sở Y tế sẽ tiếp tục hướng dẫn đến các đơn vị để biết và thực hiện

Giao Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận, huyện triển khai nội dung công văn này đến các phòng khám đa khoa, trạm y tế trên địa bàn để biết và thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo ngay về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y, ĐT: 028.39309.981) để xem xét, giải quyết./.

(Đính kèm công văn 1852/SYT-NVY ngày 01/4/2020 và công văn số 687/BHXH-GĐ1 ngày 03/4/2020)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc và P. Giám đốc (để báo cáo);
- UBND quận huyện (để phối hợp)
- BHXH TP (để phối hợp);
- Lưu: VT, NVY (NTMC-LMTL)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Tăng Chí Thượng