Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19427/CT-TTHT
V/v chính sách thuế đối với khoản thu học phí.

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
(Đ/c: Km 10 đường Nguyễn Trãi- Thanh Xuân- Hà Nội)
MST: 0101841739

Trả lời công văn số 79/ĐHKT-TCKT ngày 28/03/2019 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế GTGT có quy định về đối tưng không chịu thuế GTGT như sau:

“13. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp,

Trường hợp các cơ sở dạy học các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông có thu tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học sinh và các khoản thu khác dưới hình thức thu hộ, chi hộ thì tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học sinh và các khoản thu hộ, chi hộ này cũng thuộc đối tượng không chịu thuế.

Khoản thu về ở nội trú của học sinh, sinh viên, học viên; hoạt động đào tạo (bao gồm cả việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ trong quy trình đào tạo) do cơ sở đào tạo cung cấp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT Trường hợp cơ sở đào tạo không trực tiếp tổ chức đào tạo mà chỉ tổ chức thi, cấp chứng chỉ trong quy trình đào tạo thì hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ cũng thuộc đối tượng không chịu thuế. Trường hợp cung cấp dịch vụ thi và cấp chứng chỉ không thuộc quy trình đào tạo thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.”.

Căn cứ các quy định nêu trên và nội dung công văn của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn theo nguyên tắc như sau:

- Về thuế GTGT: Dịch vụ dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

- Về thuế TNDN: Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn báo cáo Tổng cục Thuế. Tổng cục Thuế đã có công văn trả lời Cục Thuế TP Hà Nội cho biết Bộ Tài chính đã có công văn số 12906/BTC-CST ngày 27/09/2017 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn chung về vấn đề này. Sau khi có văn bản hướng dẫn chung của Bộ Tài chính, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ hướng dẫn đơn vị thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội liên hệ với Phòng thanh kiểm tra thuế số 7 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để b/c);
- Phòng TKT7;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).

CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn