Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1942/BYT-BM-TE
V/v trả lời kiến nghị của Công ty Giày Alena về xác định tuổi thai sang tháng thứ 7.

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Giày Alena Việt Nam (tỉnh Thanh Hóa) Thôn 8, xã Định Yên, huyện Yên Định

Bộ Y tế nhận được Công văn số 2681/VPCP-ĐMDN ngày 04/4/2019 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời Công ty TNHH Giày Alena Việt Nam về những nội dung liên quan đến việc xác định tuổi thai sang tháng thứ 7. Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, sau khi xem xét các kiến nghị của Công ty TNHH Giày Alena Việt Nam, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế xin có ý kiến như sau:

Cơ sở y tế (có chức năng khám thai trong phạm vi chuyên môn được cấp có thẩm quyền phê duyệt) thực hiện việc xác định tuổi thai theo Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (ban hành kèm theo Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/07/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế), cụ thể như sau:

- Tuổi thai được tính kể từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng; Trường hợp thụ thai bằng kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung hoặc kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm thì ngày đầu của kỳ kinh cuối cùng được xác định là 14 ngày trước khi tiến hành bơm tinh trùng vào buồng tử cung hoặc chuyển phôi vào buồng tử cung người phụ nữ;

- Nếu người phụ nữ không nhớ được ngày đầu của kỳ kinh cuối cùng thì có thể dựa trên kết quả siêu âm để tính tuổi thai;

- Thai đến tháng thứ 7 là khi khi tuổi thai đủ 28 tuần (196 ngày).

Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế xin gửi ý kiến chuyên môn để Quý Công ty biết.

Xin trân trọng cảm ơn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- TTTT. Nguyễn Viết Tiến (để b/c);
- Đ/c Vụ trưởng (để b/c);
- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (để biết);
- Lưu VT, BM-TE (DHN 08).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ SỨC KHỎE BÀ MẸ-TRẺ EM
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Đăng Khoa