Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1926/TXNK-CST
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH FrieslandCampina Hà Nam.
(Cụm Công nghiệp Tây Nam, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 1609/2016/FCH ngày 16/9/2016 của Công ty TNHH FrieslandCampina Hà Nam đề nghị hướng dẫn xử lý thuế đối với hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1) Về phân loại hồ sơ hoàn thuế.

Việc phân loại hồ sơ hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 129 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

2) Về khai mã loại hình tờ khai hải quan.

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 hướng dẫn thực hiện việc khai báo đối với chỉ tiêu mã loại hình khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp xuất sản phẩm sản xuất xuất khẩu thì khai báo mã loại hình E62.

Đề nghị Công ty TNHH FrieslandCampina Hà Nam nghiên cứu quy định nêu trên thực hiện, trường hợp vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH FrieslandCampina Hà Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng