Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1851/TXNK-DTQLT
V/v hoàn tiền chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội.
(24 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 409/CVCX-TV ngày 30/8/2016 của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty) về đề nghị hoàn trả tiền chậm nộp thuế. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở xem xét, giải quyết kiến nghị của Công ty về hoàn tiền chậm nộp đã nộp (1.491.802.968 đồng) do Cục Hải quan TP. Hà Nội trích tiền từ tài khoản nộp ngân sách nhà nước, hiện Tổng cục Hải quan đang trao với các cơ quan chức năng có liên quan. Tổng cục Hải quan sẽ có công văn trả lời Công ty sau khi có ý kiến tham gia của các cơ quan chức năng.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, QLN (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng