Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ

VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1910/TCĐBVN-QLPT&NL
V/v thực hiện các quy định về đào tạo, sát hạch, cấp đổi GPLX

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Giao thông vận t
i - Xây dựng Lào Cai.

Thời gian qua, các Sở Giao thông vận tải đã có nhiều cố gắng trong việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cấp, đi GPLX, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, được người dân đng tình ủng hộ, đánh giá cao. Tuy nhiên, theo phản ánh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an một số tnh, thành phố đã có trường hợp đổi GPLX chưa đúng quy trình, chưa đúng đối tượng, chưa đủ điều kiện về sức khỏe của người lái xe.

Để quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi GPLX, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Sở Giao thông vận tải chđạo các cơ quan chuyên môn thực hiện các nội dung sau:

1. Kiểm tra chặt chẽ điều kiện và hồ sơ dự sát hạch theo quy định tại Điểm b Khoản 1 và Điểm c Khoản 2 Điều 22 của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (sau đây gọi là Thông tư số 12).

2. Thường xuyên cập nhật vi phạm của người lái xe theo quy định tại Khoản 9 Điều 31 Thông tư số 12 và phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam xử lý GPLX bị thu hồi cập nhật danh sách vi phạm của người dự sát hạch lái xe vào danh sách không được cấp GPLX trong thời hạn 5 năm trên Trang thông tin GPLX theo quy định tại điểm b khoản 19 Điều 1 Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12.

3. Khi duyệt hồ sơ thi sát hạch, hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, đổi GPLX: Tra cứu cơ sở dữ liệu quản lý GPLX, đối chiếu thông tin GPLX đã có trên cơ sở dữ liệu GPLX toàn quốc với thông tin: Họ tên, số chứng minh thư (căn cước công dân), ngày tháng sinh, số GPLX, số phôi (seri), ảnh chân dung,...; tra cứu dữ liệu GPLX vi phạm trên phần mềm tra cứu thông tin GPLX vi phạm của Cục Cảnh sát giao thông; phần mềm quản lý vi phạm của Tổng cục ĐBVN và danh sách không được cấp GPLX trên Trang thông tin GPLX để phát hiện các trường hợp GPLX bị thu hồi và các đối tượng không được nâng hạng, không được cấp mới, cấp lại GPLX theo quy định.

4. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân khi đến làm thủ tục đổi GPLX kê khai mục: “Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ với hình thức tước quyền sử dụng GPLX” theo Phụ lục V về Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

5. Kiểm tra, rà soát Giấy khám sức khỏe nộp theo hồ sơ, đồng thời đối chiếu thực tế với người đến làm thủ tục, người dự sát hạch trước khi sát hạch hoặc cấp, đổi GPLX. Trường hợp Giấy khám sức khỏe của người lái xe có nghi vấn, gửi công văn đến cơ quan Y tế xác minh theo quy định.

6. Thực hiện đồng bộ dữ liệu ngay sau khi in GPLX, đảm bảo khi người dân nhận được GPLX phải có đầy đủ thông tin GPLX trên trang thông tin điện tử (gplx.gov.vn) để phục vụ việc quản lý và khai thác dữ liệu.

7. Tăng cường kiểm tra, rà soát công tác tiếp nhận hồ sơ cấp mới, cấp đổi, cấp lại GPLX tại địa phương và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ nghiệp vụ khi tiếp nhận, xử lý hồ sơ, dữ liệu trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp, đổi GPLX.

8. Thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cấp đổi GPLX theo quy định sau:

a) Tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19 tháng 10 năm 2016 về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích quy định: “Quyết định này không điều chỉnh việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính yêu cầu tổ chức, cá nhân không được ủy quyền và phải có mặt trực tiếp để giải quyết”

b) Tại Khoản 8 Điều 31 Thông tư số 12 quy định trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải: “Tiếp nhận, xử lý thông tin đổi GPLX, cấp lại GPLX quá thời hạn sử dụng do Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải khác chuyển đến; tổ chức cấp mới, cấp lại GPLX bị mất và đổi GPLX cho người lái xe có nhu cầu”

c) Tại Điểm 2 Khoản 7 Điều 2 Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT ngày 27/01/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng GPLX quốc tế và thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 03 năm 2021, quy định thủ tục đổi GPLX do ngành Giao thông vận ti cấp như sau: “Cá nhân lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này, gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải”.

Đề nghị các Sở Giao thông vận tải quan tâm chỉ đạo thực hiện theo các nội dung trên. Quá trình thực hiện có vướng mắc, phối hợp Tổng cục Đường bộ Việt Nam (qua vụ Quản lý PT&NL) để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLPT&NL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phan Thị Thu Hiền