Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1887/TXNK-CST
V/v xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa tái xuất

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 79/HQTN-NV ngày 30/8/2016 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh phản ánh vướng mắc phát sinh về việc không thu thuế GTGT trong quá trình thực hiện công văn số 177/TCHQ-TXNK ngày 12/8/2016 của Tổng cục Hải quan. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Cục Thuế xuất nhập khẩu ghi nhận vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh. Hiện nay, Cục Thuế xuất nhập khẩu đang nghiên cứu trao đổi với các đơn vị liên quan và sẽ có công văn trả lời Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh trong thời gian sớm nhất.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng