Hệ thống pháp luật

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1857/TCGDNN-PCTT
V/v công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: ………………………………………….

Trong thời gian hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 143/2016/NĐ-CP[1] và Nghị định số 140/2018/NĐ-CP[2], Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã chuyển sang cơ chế hậu kiểm việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho các trường cao đẳng. Để đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và tăng cường giám sát của xã hội, của người học cũng như là của các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc công khai, minh bạch các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, như sau:

1. Công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp về cơ sở vật chất (số lượng phòng học, phòng thí nghiệm, phòng, xưởng thực hành, thực tập; diện tích phòng lý thuyết, phòng, xưởng thực hành dùng cho học tập và giảng dạy,...); thiết bị, dụng cụ đào tạo (tên, số lượng, chủng loại thiết bị,...); đội ngũ nhà giáo (số lượng, chất lượng đội ngũ nhà giáo, tỷ lệ nhà giáo/học sinh, sinh viên,...); chương trình đào tạo (thời gian đào tạo; khối lượng kiến thức, kỹ năng tối thiểu; số lượng tín chỉ, số giờ; tỷ lệ lý thuyết, thực hành,...) đối với từng ngành, nghề tại từng địa điểm đào tạo đã được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo thẩm quyền trên Trang thông tin điện tử của từng trường, trung tâm, đồng thời gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường, trung tâm đặt trụ sở chính để theo dõi, giám sát.

2. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cập nhật thường xuyên kết quả cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của các trường cao đẳng trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp để các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan tra cứu thông tin.

3. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ tăng cường công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp của từng trường, trung tâm sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Qua hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện gian dối, sai phạm sẽ thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thông báo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Lê Quân (để báo cáo);
- Cơ quan chủ quản của Trường, Trung tâm;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử của Tổng cục GDNN (để đăng tải);
- Lưu: VT, PCTT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trương Anh Dũng

 [1] Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

[2] Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1857/TCGDNN-PCTT năm 2020 về công khai điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành

  • Số hiệu: 1857/TCGDNN-PCTT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 17/08/2020
  • Nơi ban hành: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
  • Người ký: Trương Anh Dũng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 17/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản