Hệ thống pháp luật

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC DẠY NGHỀ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 134/TCDN-PCTT
V/v đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố;
- Trường cao đẳng, trường trung cấp;
- Cơ sở giáo dục đại học có đăng ký đào tạo trình độ cao đẳng.

 

Căn cứ Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; Công văn số 205/LĐTBXH-TCDN ngày 18/01/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp; Công văn số 106/TCDN-DNCQ ngày 19/01/2017 của Tổng cục Dạy nghề hướng dẫn xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo Luật giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp như sau:

1. Đối với trường cao đẳng, trường trung cấp và cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề, quyết định mở mã ngành đào tạo (không điều chỉnh quy mô, không mở ngành, nghề đào tạo mới), thực hiện việc chuyển đổi để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp như sau:

a) Nhà trường lập 01 bộ hồ sơ đề nghị chuyển đổi cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị chuyển đổi cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (vận dụng theo mẫu quy định tại Phụ lục III kèm theo Nghị định số 143/2016/NĐ-CP).

- Bản phôtô giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề hoặc quyết định mở mã ngành đào tạo do cơ quan có thẩm quyền cấp cho nhà trường.

- Danh sách đội ngũ nhà giáo tham gia giảng dạy các ngành, nghề đào tạo đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề hoặc quyết định mở mã ngành (vận dụng theo mẫu quy định tại điểm 2 khoản I mục A phần thứ hai Phụ lục Va kèm theo Nghị định số 143/2016/NĐ-CP). Danh sách đội ngũ nhà giáo xếp theo từng ngành, nghề đào tạo.

- Chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo: Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 106/TCDN-DNCQ ngày 19/01/2017 của Tổng cục Dạy nghề hướng dẫn xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo Luật giáo dục nghề nghiệp.

b) Gửi hồ sơ

- Trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học gửi hồ sơ về Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (địa chỉ 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).

- Trường trung cấp gửi hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính. Trường hợp đào tạo tại phân hiệu, địa điểm đào tạo khác không cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nơi đặt trụ sở chính thì gửi tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt phân hiệu, địa điểm đào tạo khác của cơ sở.

2. Đối với việc đăng ký mới hoặc đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp

a) Các trường cao đẳng, trường trung cấp và cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng lập hồ sơ theo quy định tại Điều 15 (đối với việc đăng ký mới hoạt động giáo dục nghề nghiệp) hoặc Điều 19 (đối với việc đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp) Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

b) Gửi hồ sơ

- Trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học gửi hồ sơ về Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (địa chỉ 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).

- Trường trung cấp gửi hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính. Trường hợp đào tạo tại phân hiệu, địa điểm đào tạo khác không cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nơi đặt trụ sở chính thì gửi tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt phân hiệu, địa điểm đào tạo khác của cơ sở.

Trên đây là hướng dẫn của Tổng cục Dạy nghề gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các trường cao đẳng, trường trung cấp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (để thực hiện);
- Lưu: VT, PCTT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Minh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 134/TCDN-PCTT năm 2017 về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Dạy nghề ban hành

  • Số hiệu: 134/TCDN-PCTT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 20/01/2017
  • Nơi ban hành: Tổng cục Dạy nghề
  • Người ký: Nguyễn Hồng Minh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 20/01/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản