Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1830/TTg-KTN
V/v Báo cáo Quốc hội về Dự án đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 11818/BGTVT-KHĐT ngày 10 tháng 10 năm 2015) về việc chuẩn bị báo cáo Quốc hội về Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1, Bến Thành - Suối Tiên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý nội dung dự thảo Báo cáo Quốc hội về Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1, Bến Thành - Suối Tiên do Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị được gửi kèm theo văn bản nêu trên.

- Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- VP Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của QH;
- Các Bộ: KHĐT, TC, XD;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: V.III, TKBT;
- Lưu: VT, KTN(3).y

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng