Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHP KHU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1825/TXNK-PL
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH xuất nhập khẩu Bảo Phú.
(S 5/38 đường An Lạc, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 17/2016/BP ngày 25/8/2016 của Công ty TNHH XNK Bảo Phú (Công ty) về việc xin ý kiến phân loại mặt hàng “Quạt làm mát không khí” mà Công ty đã nhập khẩu. Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

Theo mô tả tại phần “Cấu tạo” trên catalogue sản phẩm (đính kèm công văn của Công ty), mặt hàng tại catalogue không có các bộ phận lồng sóc có gắn mô tơ, dàn làm lạnh, bơm nước... như mặt hàng được mô tả tại công văn của Công ty. Do thông tin mô tả và tài liệu đính kèm không phù hợp, Cục Thuế XNK không có căn cứ xem xét mã số phân loại đối với hàng hóa đề nghị của Công ty.

Cục Thuế XNK trả lời để Công ty được biết, đồng thời trả lại công văn số 17/2016/BP ngày 25/8/2016 của Công ty.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, PL (Toàn-3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh