Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8592/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty CP Hóa chất Bảo Thắng.
(Đ/c: KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai)

Trả lời công văn số 21-16/BTC-TH ngày 04/08/2016 của Công ty CP Hóa chất Bảo Thắng (Công ty) kiến nghị về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc tờ khai hải quan số 10067799211/A11 ngày 18/12/2015 tại Thông báo số 4382/TB-TCHQ ngày 23/5/2016, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vướng mắc của Công ty đã được Tổng cục Hải quan trả lời cụ thể tại công văn số 7240/TCHQ-TXNK ngày 28/7/2016. Đề nghị Công ty thực hiện đúng nội dung công văn số 7240/TCHQ-TXNK nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Hóa chất Bảo Thắng biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục HQ Lào Cai (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh