Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1814/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 79838/CT-TTHT ngày 12/12/2017 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về thuế GTGT đối với dịch vụ xem truyền hình theo yêu cầu qua hệ thống Internet, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 4 Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội;

Căn cứ quy định tại Khoản 13 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 5%;

Căn cứ quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về đối tượng áp dụng thuế suất 10%:

Căn cứ quy định trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến đề xuất của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 79838/CT-TTHT ngày 12/12/2017, theo đó, trường hợp Công ty TNHH MTV Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam cung cấp dịch vụ xem truyền hình theo yêu cầu (cung cấp phim điện ảnh, các chương trình TV show, game show, ...) qua hệ thống internet tới các khách hàng thì dịch vụ này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Các Vụ: PC, DNL-TCT;
- Website TCT;
- Lưu VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy