Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 TỔNG CỤC DẠY NGHỀ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1757/TCDN-HSSV
V/v thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 16/7/2015

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 (sau đây gọi chung là Nghị định số 49) và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP (sau đây gọi chung là Nghị định số 74).

Để hướng dẫn triển khai việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập quy định tại Nghị định số 49 và Nghị định số 74, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành 03 Thông tư liên tịch gồm: số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010, số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 và số 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 16/7/2015.

Trong thời gian vừa qua, Tổng cục Dạy nghề nhận được phản ánh của một số địa phương và trường nghề về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH . Để bảo đảm thống nhất việc thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH theo đúng quy định, Tổng cục Dạy nghề có ý kiến như sau:

1. Việc ban hành Thông tư liên tịch số 14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 20 nhằm khắc phục những hạn chế và vướng mắc tại trong quá trình thực hiện Thông tư liên tịch số 20 được ban hành từ năm 2014. Theo quy định tại Nghị định số 49, Nghị định số 74, Thông tư liên tịch số 20 và Thông tư liên tịch số 14 thì các chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập được áp dụng đến hết năm học 2014-2015.

2. Thực hiện chính sách đối với người học quy định tại Điều 62, Luật Giáo dục nghề nghiệp, hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021. Như vậy, chính sách miễn học phí đối với người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp sẽ được quy định tại Nghị định mới này.

Tổng cục Dạy nghề xin gửi quý Sở, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Huỳnh Văn Tí (để b/c);
- Lưu: VT, HSSV.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Dương Đức Lân