Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1755/VPCP-CN
V/v thí điểm ứng dụng KHCN trong hỗ trợ kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 14732/BGTVT-VT ngày 29 tháng 12 năm 2017) và ý kiến của các Bộ, cơ quan: Công an (văn bản số 244/BCA-C67 ngày 30 tháng 01 năm 2018), Tư pháp (văn bản số 121/BTP-PLDSKT ngày 15 tháng 01 năm 2018), Thông tin và Truyền thông (văn bản số 90/BTTTT-CNTT ngày 15 tháng 01 năm 2018), Công Thương (văn bản số 541/BCT-TMĐT ngày 09 tháng 01 năm 2018), Tài chính (văn bản số 1354/BTC-TCDN ngày 01 tháng 02 năm 2018), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (văn bản số 350/UBND-ĐT ngày 25 tháng 01 năm 2018) về việc thực hiện thí điểm ứng dụng khoa học và công nghệ trong hỗ trợ kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý kéo dài thời gian thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1850/TTg-KTN ngày 19 tháng 10 năm 2015 cho đến khi Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP) được ban hành và có hiệu lực thi hành.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan: Công an, Tư pháp, Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại các văn bản nêu trên, đánh giá đầy đủ các ưu điểm, hạn chế trong thời gian thí điểm, làm cơ sở cho việc bổ sung các quy định để quản lý hoạt động thí điểm, bảo đảm chặt chẽ, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và tạo sự bình đẳng giữa các loại hình kinh doanh vận tải theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1850/TTg-KTN ngày 19 tháng 10 năm 2015. Đồng thời, rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1012/VPCP-CN ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 3 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: CA, TP, TC, CT, KHCN, TTTT;
- UBND các tỉnh, TP: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, PL, KGVX;
- Lưu: VT, CN (2) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục