Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2310/VPCP-CN
V/v triển khai dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 876/UBND-ĐT ngày 29 tháng 3 năm 2021 về việc phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Chủ trương đưa xe buýt điện vào hoạt động thí điểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh không thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp cần thiết triển khai thí đim, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, tham khảo định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá mà Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang triển khai thí điểm đối với xe buýt điện (được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại văn bản số 1714/VPCP-CN ngày 17 tháng 3 năm 2021) để tự quyết định hoạt động thí đim theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, bảo đảm chặt chẽ, khả thi, phù hợp với điều kiện giao thông trên địa bàn Thành phố.

2. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan xây dựng, ban hành định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá đối với loại hình xe buýt điện đ triển khai chính thức trên địa bàn Thành phố theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật; bảo đảm chặt chẽ, khả thi, tuyệt đối không đ xảy ra lãng phí, tiêu cực, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: TP, KHĐT
, TC, GTVT, CT, KHCN, TNMT;
- UBND thành phố Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: TH, PL, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2b) pvc

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng