Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1755/LĐTBXH-TCGDNN
V/v báo cáo công tác bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Thông tư số 32/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn các cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (GDNN), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý cơ quan báo cáo công tác bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp theo thẩm quyền (Đề cương báo cáo tại Phụ lục kèm theo).

Báo cáo của Quý cơ quan đề nghị gửi về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/6/2021, địa chỉ: 67A Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại: 0243.9740333 (số máy lẻ: 802), bản điện tử gửi về địa chỉ email: vunhagiao.tcgdnn@molisa.gov.vn.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Lưu: VT, TCGDNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH  NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
(Kèm theo Công văn số 1755/LĐTBXH-TCGDNN ngày 09/6/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

1. Danh sách cơ sở đào tạo, nghiên cứu và số lượng bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh cho nhà giáo GDNN

TT

Cơ sở bồi dưỡng

(Quyết định giao nhiệm vụ kèm theo)

Số lượng bồi dưỡng, cấp chứng chỉ

(tính đến ngày 31/5/2021)

Ghi chú

hạng I

hạng II

hạng III

hạng IV

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Đánh giá về chương trình bồi dưỡng

a. Về mục tiêu và đối tượng bồi dưỡng (Mục tiêu phù hợp với đối tượng bồi dưỡng? Mục tiêu đáp ứng được yêu cầu bồi dưỡng? Khó khăn, vướng mắc?)

b. Về nội dung và thời lượng chương trình bồi dưỡng (Nội dung chương trình bồi dưỡng đầy đủ, chi tiết, đáp ứng được mục tiêu bồi dưỡng? Thời lượng bồi dưỡng phù hợp để thực hiện nội dung bồi dưỡng? Khó khăn, vướng mắc?)

c. Về phương thức tổ chức thực hiện chương trình (Phương thức tổ chức thực hiện chương trình có phù hợp với mục tiêu, đối tượng, nội dung bồi dưỡng và phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số, thích ứng được với bối cảnh dịch covid? Khó khăn, vướng mắc?)

d. Các nội dung khác liên quan (Nội dung, phương pháp đánh giá, mẫu chứng chỉ, quản lý mẫu chứng chỉ, mẫu bản sao chứng chỉ bồi dưỡng? Khó khăn, vướng mắc?)

3. Đánh giá về công tác tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh cho nhà giáo GDNN

4. Đề xuất, kiến nghị

a. Về chương trình bồi dưỡng.

b. Về công tác tổ chức bồi dưỡng.

c. Các đề xuất, kiến nghị khác.=