Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1754/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O mẫu AK

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

Trả lời công văn số 2219/HQCT-NV ngày 23/11/2016 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ trình bày vướng mắc liên quan đến C/O mẫu AK số tham chiếu 150982 do Philippines cấp ngày 27/10/2015, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Cục Giám sát quản lý về hải quan sẽ trao đổi với Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương về thể thức của mặt sau C/O mẫu AK quy định tại Phụ lục VI- A Thông tư số 20/2014/TT-BCT và mặt sau C/O mẫu AK do Philippines cấp, và trả lời Cục Hải quan TP. Cần Thơ khi có ý kiến phản hồi từ Bộ Công Thương.

Cục Giám sát quản lý về hải quan thông báo để đơn vị biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn