Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1752/GSQL-GQ1
V/v khai bổ sung.

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Vật tư và Xây dựng Hà Phương
(Đ/c: s B13 tổ 76, Dịch Vọng, Cầu Giấy, TP Hà Nội)

Trả lời công văn số 19/CV-HP ngày 15/5/2018 của Công ty TNHH Vật tư và Xây dựng Hà Phương liên quan đến việc khai bổ sung sau thông quan về đồng tiền thanh toán, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC thì người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra. Quá thời hạn 60 ngày k từ ngày thông quan và trước khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật,

Căn cứ các quy định trên thì trường hợp sau khi hàng hóa được thông quan doanh nghiệp phát hiện có sai sót về Mã tiền tệ thì doanh nghiệp được phép khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có). Cơ quan hải quan sẽ kiểm tra và chấp nhận việc khai bổ sung nếu các chứng từ chứng minh việc khai bổ sung là đầy đủ và chính xác theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC. Do đó, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai, xuất trình hồ sơ chứng từ có liên quan để thực hiện khai bổ sung theo đúng quy định pháp luật.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân