Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1743/BGDĐT-GDTC
V/v tăng cường thực hin các bin pháp phòng, chống COVID-19

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu;
- Các Đại học, Học viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng sư phạm, Trường Trung cấp sư phạm.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19; trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị Giám đốc các sở GDĐT, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nội dung Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tuyệt đối không chủ quan, lơi lỏng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ở địa phương để nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản, triển khai các giải pháp sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong trường học.

2. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, nhân viên, nhà giáo, người học và cha mẹ học sinh về các biện pháp phòng, chống dịch. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang trên đường đến trường và trên đường về nhà. Thực hiện đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe, khử khuẩn, vệ sinh trường, lớp học, nhà vệ sinh theo quy định.

3. Thực hiện nghiêm việc cài đặt và đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch trên ứng dụng (App) Antoancovid, tự đánh giá và cập nhật kết quả tự đánh giá trên hệ thống mỗi tuần hai lần.

4. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, phạm vi quản lý; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các yêu cầu phòng, chống dịch.

Địa chỉ liên hệ: Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Bộ GDĐT (Vụ Giáo dục thể chất, Bộ GDĐT, điện thoại: 0915.218.464, Email: lvtuan@moet.gov.vn

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTgCP Vũ Đức Đam (để b/c);
- Ban Chỉ đạo Quốc gia PC COVID 19 (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Y tế (để p/h);
- Các thành viên Ban Chỉ đạo (để t/h);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thị Minh