Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17152/QLD-KD
V/v lộ trình cho quầy thuốc tại thị xã Cai Lậy khi chuyển từ xã thành phường

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Tiền Giang

Cục Quản lý Dược nhận được Công văn số 3029/SYT-NVD ngày 11/09/2014 của Sở Y tế Tỉnh Tiền Giang về việc xin tồn tại quầy thuốc vượt chỉ tiêu tại các phường thuộc thị xã Cai Lậy sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cai Lậy, Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 43/2010/TT-BYT ngày 15/12/2010 của Bộ Y tế quy định lộ trình thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” GPP; địa bàn và phạm vi hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc quy định Quầy thuốc, đại lý bán thuốc của doanh nghiệp, tủ thuốc của trạm y tế được mở tại xã, thị trấn thuộc thị xã, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh. Đối với xã, thị trấn đã có đủ một cơ sở bán lẻ thuốc phục vụ 2000 dân thì không tiếp tục mở mới đại lý bán thuốc của doanh nghiệp.

Như vậy, đối với các địa bàn Phường của thị xã Cai Lậy mới đã đủ chỉ tiêu một nhà thuốc và quầy thuốc phục vụ 2000 dân thì không mở mới quầy thuốc và đại lý bán thuốc của doanh nghiệp. Đối với các địa bàn chưa đủ chỉ tiêu một nhà thuốc hoặc quầy thuốc phục vụ 2000 dân thì cho phép mở mới nhà thuốc hoặc doanh nghiệp đã có kho GSP (nếu tại tỉnh chưa có doanh nghiệp đạt GSP thì cho phép doanh nghiệp GDP) mở mới quầy thuốc theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 43/2010/TT-BYT ngày 15/12/2010.

Đối với các địa bàn tại thị xã Cai Lậy mới được điều chỉnh địa giới theo Nghị quyết số 130/NQ-CP ngày 26/12/2013, đã đủ chỉ tiêu một nhà thuốc hoặc quầy thuốc phục vụ 2000 dân, để đảm bảo màng lưới cung ứng thuốc cho người dân và tạo điều kiện cho các quầy thuốc có thời gian chuyển đổi thành nhà thuốc, đề nghị Sở Y tế đề xuất lộ trình thích hợp đối với các quầy thuốc đang hoạt động để Cục Quản lý Dược xem xét, báo cáo Bộ trưởng.

Cục Quản lý Dược có một số ý kiến để Sở Y tế biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để báo cáo);
- Website Cục QLD;
- Lưu VT, QLKD (Đ).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt