Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1120/TCT-CS
V/v Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Thuận.

Trả lời công văn số 2374 /CT-TTrKT ngày 19/12/2007 của Cục thuế tỉnh Bình Thuận về việc chính sách thuế đối với Hiệu thuốc, Quầy thuốc trực thuộc Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Thuận, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Thuận là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, dược liệu, vật tư y tế có quyết định thành lập các Hiệu thuốc trung tâm và các Quầy thuốc bán lẻ, được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động chi nhánh Hiệu thuốc kèm theo các điểm kinh doanh Quầy thuốc trực thuộc Chi nhánh; về nhân sự quản lý Hiệu thuốc, Quầy thuốc là nhân viên của Công ty, có hợp đồng lao động ký với Công ty. Các Hiệu thuốc, Quầy thuốc bán hàng hoá Công ty giao theo đúng giá Công ty quy định và nhận hoá đơn GTGT từ Công ty để xuất cho khách hàng, không được mua bán các mặt hàng thuốc không do Công ty cung cấp, theo đó:

- Các Hiệu thuốc, Quầy thuốc trên không phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN tính trên khoản khoán được hưởng theo tỷ lệ 9% trên doanh thu bán hàng do Công ty cổ phần dược và VTYT Bình Thuận khoán. Công ty phải có đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp lệ mới được được hạch toán vào chi phí để xác định kết quả kinh doanh.

- Công ty thực hiện kê khai thuế GTGT và thuế TNDN tại Cục thuế Bình Thuận bao gồm cả phần doanh thu bán hàng của các Hiệu thuốc, Quầy thuốc của Công ty theo quy định tại Điểm 1.2 Mục II và Điểm 1.3 Mục III Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài Chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Các Ban: PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương