Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1658/VKSTC-VP
V/v chấp hành pháp luật trong thu thập, đánh giá chứng cứ, chống bức cung, nhục hình của cơ quan điều tra chuyên trách

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2014

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị: Vụ 1, Vụ 1A, Vụ 1B, Vụ 1C, Vụ 2, Cục 6, Viện khoa học kiểm sát, Cục thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin VKSND tối cao;
- Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Viện kiểm sát quân sự Trung ương.

Thực hiện Kế hoạch số 1902/KH-UBTP13 ngày 28/5/2014 của Ủy ban Tư pháp Quốc hội về việc Tổ chức phiên giải trình “Việc chấp hành pháp luật trong thu thập, đánh giá chứng cứ, chống bức cung, nhục hình của cơ quan điều tra chuyên trách trong hoạt động điều tra vụ án hình sự”, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu các đơn vị:

1. Xây dựng báo cáo về việc chấp hành pháp luật trong thu thập, đánh giá chứng cứ, chống bức cung, nhục hình của cơ quan điều tra chuyên trách trong hoạt động điều tra vụ án hình sự:

Nội dung báo cáo theo hướng dẫn của Ủy ban Tư pháp Quốc hội tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch số 1902/KH-UBTP13 ngày 28/5/2014 (gửi kèm theo Kế hoạch). Để đảm bảo thuận lợi cho việc tổng hợp, xây dựng báo cáo chung, các đơn vị lưu ý một số nội dung sau:

- Cùng với việc bám sát các yêu cầu trong Phụ lục (kèm theo Kế hoạch nêu trên) và phản ánh kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra (trong giải quyết tố giác, tin báo; bắt, tạm giữ, tạm giam; điều tra lập hồ sơ vụ án, việc xử lý vụ án), báo cáo tổng hợp của các đơn vị cần có những số liệu cần thiết (số vụ án có vi phạm, số cơ quan, Điều tra viên vi phạm; vi phạm trình tự, thủ tục thu thập chứng cứ; số hồ sơ phải điều tra bổ sung do thiếu chứng cứ; số vụ án, bị can phải đình chỉ do không phạm tội hoặc Tòa án tuyên không phạm tội; số vụ án có bức cung hoặc nhục hình và việc xử lý,...) và nêu những vụ việc điển hình.

- Đánh giá việc chấp hành pháp luật tố tụng hình sự của Cơ quan điều tra và Điều tra viên trong: thu thập chứng cứ (xác minh, lấy lời khai, hỏi cung, khám nghiệm hiện trường, khám xét, thu giữ, tạm giữ, giám định và bảo quản vật chứng, tài liệu liên quan,...); việc đánh giá chứng cứ và ra các quyết định xử lý vụ án (khởi tố vụ án, bị can, tạm đình chỉ, đình chỉ, đề nghị truy tố,...); chống bức cung, nhục hình. Nêu, đánh giá những khó khăn, vướng mắc của Cơ quan điều tra, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc của Viện kiểm sát trong kiểm sát hoạt động thu thập chứng cứ, đánh giá chứng cứ và chống bức cung, nhục hình.

- Tập trung vào những kiến nghị đối với Cơ quan điều tra, những cơ quan liên quan đến hoạt động thu thập, đánh giá chứng cứ, chống bức cung, nhục hình và việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật Hình sự, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự,...

- Các đơn vị thuộc VKSND tối cao (Vụ 1, Vụ 1A, Vụ 1B, Vụ 1C, Vụ 2), Viện kiểm sát quân sự Trung ương có trách nhiệm đánh giá tình hình chấp hành pháp luật trong thu thập, đánh giá chứng cứ, chống bức cung, nhục hình của Cơ quan điều tra chuyên trách trong toàn quốc về lĩnh vực công tác kiểm sát được giao. Ngoài nội dung báo cáo chung, Vụ 1C báo cáo về việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung, Vụ 1 báo cáo về kết quả thực hiện Luật bồi thường trách nhiệm của Nhà nước.

- Cục thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin xây dựng báo cáo thống kê riêng các năm và tổng hợp cả 3 năm; tập trung thống kê các số liệu phản ánh kết quả hoạt động điều tra, kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, những số liệu phản ánh việc chấp hành pháp luật tố tụng trong thu thập chứng cứ, đánh giá chứng cứ, chống bức cung, nhục hình (số vụ trả hồ sơ để điều tra do thiếu chứng cứ, số vi phạm trong các hoạt động thu thập chứng cứ, số vụ/bị can về tội bức cung, tội nhục hình,...).

2. Thời điểm lấy số liệu, thời gian hoàn thành và gửi báo cáo:

- Thời gian lấy số liệu báo cáo là 3 năm, thời điểm từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2013; số liệu báo cáo hàng năm (2011, 2012, 2013), tính từ ngày 01/01 đến 31/12 mỗi năm.

- Các đơn vị gửi báo cáo về Văn phòng VKSND tối cao (Phòng Tổng hợp) trước ngày 18/6/2014.

3. Tổ chức thực hiện:

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ đơn vị được giao, Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự Trung ương khẩn trương chỉ đạo đơn vị xây dựng báo cáo, đáp ứng các nội dung theo yêu cầu và gửi đúng hạn (đề nghị các đơn vị gửi 01 bản vào địa chỉ email: ptonghop_vp@vks.gov.vn).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Đ/c Viện trưởng VKSND tối cao (thay báo cáo);
- Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng VKSND tối cao (thay báo cáo);
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, TH.

TL. VIỆN TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Việt Hùng