Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 162/TCGDNN-HSSV
V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh nCoV

Hà Nội, ngày 03 tháng 2 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH ngày 02/02/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Công văn số 156/TCGDNN-HSSV ngày 31/1/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị các Sở lao động thương binh xã hội (Phòng GDNN) chỉ đạo các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn khẩn trương triển khai các công tác sau:

1. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về tăng cường phòng, chống dịch bệnh nCoV.

2. Triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như: đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn trước khi vào lớp học. Đảm bảo vệ sinh, tẩy trùng 100% trường lớp và các thiết bị dạy học.

3. Chủ động phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn quản lý tốt sức khỏe học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên cơ sở GDNN nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để có biện pháp điều trị; Thực hiện nghiêm việc các học sinh, sinh viên có biểu hiện nhiễm bệnh không đến trường, phải cách ly, điều trị.

Báo cáo kịp thời những trường hợp bất thường về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên, địa chỉ: 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại: 0988551157/ 024.3974.6021; email: hssv.gdnn@molisa.gov.vn).

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp yêu cầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lê Quân (để b/c);
- TCT (để b/c);
- Các đơn vị thuộc Tổng cục GDNN (để biết);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để ph/h);
- Website TCGDNN;
- Lưu: VT, HSSV.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đỗ Năng Khánh