Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 156/TCGDNN-HSSV
V/v hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh nCoV

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra đang diễn biến phức tạp, Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố “tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu”, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tiếp tục hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh nCoV như sau:

- Thực hiện nghiêm túc Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 335/LĐTBXH-VP ngày 28/01/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Công văn số 149/TCGDNN-HSSV ngày 30/01/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc phòng, chống dịch bệnh nCoV gây ra.

- Căn cứ vào tình hình thực tế dịch bệnh, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với cơ quan y tế địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dịch. Trong trường hợp cần thiết, lãnh đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xem xét, quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ học để tập trung phòng, chống dịch bệnh nCoV.

- Báo cáo kịp thời những trường hợp bất thường về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên, địa chỉ: 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng. Hà Nội; điện thoại: 024.3974.6021; email: hssv.gdnn@molisa.gov.vn).

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp yêu cầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lê Quân (để b/c);
- Các đơn vị thuộc Tổng cục GDNN (để biết);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để ph/h);
- Website TCGDNN;
- Lưu: VT, HSSV.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Minh