Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 149/TCGDNN-HSSV
V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 335/LĐTBXH-VP ngày 28/01/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. Đây là dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính với tốc độ lây lan nhanh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vắc-xin phòng bệnh, thương vong tiếp tục tăng cao gây áp lực lớn lên việc kiểm soát dịch bệnh trong bối cảnh virus đã lây lan sang nhiều quốc gia, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với các cơ sở y tế và cơ quan có liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh nCoV, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp về tính chất, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV. Giáo dục học sinh, sinh viên làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng.

- Sử dụng các phương tiện truyền thông của cơ sở giáo dục nghề nghiệp để thông tin, tuyên truyền, chia sẻ kịp thời và chính xác về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV.

- Các thông tin và biện pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV lấy từ Chính phủ, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Xem xét thành lập Tổ phòng, chống dịch bệnh nCoV của cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tham gia, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và địa phương.

3. Theo dõi và quản lý tốt sức khỏe học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên; nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc dịch bệnh nCoV cần thông báo ngay với cơ quan y tế để khám, cách ly, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

4. Xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh nCoV; triển khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh nCoV; thường xuyên làm vệ sinh, khử trùng phòng học, nơi học; đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đầy đủ, nước uống cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

5. Thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch bệnh nCoV để kịp thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền có các biện pháp xử lý phù hợp nhằm phòng, chống dịch bệnh nCoV. Trong trường hợp cần thiết, tạm dừng các hoạt động, sự kiện tập trung đông người để tập trung (ưu tiên cao nhất) phòng, chống dịch bệnh nCoV.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp yêu cầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lê Quân (để b/c);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để ph/h);
- Website TCGDNN;
- Lưu: VT, HSSV.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Minh