Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1595/CHHVN-VTDVHH
V/v hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải hành khách trong tình hình mới

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Cảng vụ hàng hải;
- Các Chi cục hàng hải.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 4306/BGTVT-VT ngày 06/5/2020 về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải hành khách trong tình hình mới trên cơ sở chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tại cuộc họp ngày 06/5/2020; tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam hiện cơ bản được kiểm soát, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng đã giảm; nhằm tháo gỡ khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải và vẫn bảo đảm hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 cho thuyền viên, hành khách khi tham gia giao thông trên phương tiện vận tải hành khách, Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các Cảng vụ hàng hải và Chi cục hàng hải thông báo kịp thời tới các đơn vị kinh doanh vận tải:

1. Thực hiện dỡ bỏ toàn bộ quy định về giãn cách hành khách trên các phương tiện vận tải hành khách, thời gian áp dụng từ 00 giờ 00 ngày 07 tháng 5 năm 2020;

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm phòng chống dịch COVID-19:

- Đeo khẩu trang đúng cách tại các khu vực công cộng và trên phương tiện vận tải hành khách trong suốt hành trình;

- Thực hiện khai báo y tế;

- Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn (có ít nhất 60% nồng độ cồn);

- Kiểm tra thân nhiệt;

- Hạn chế giao tiếp, ăn uống trên phương tiện vận tải hành khách;

- Khử khuẩn các bề mặt trên phương tiện vận tải hành khách trước và ngay sau khi kết thúc chuyến đi.

2. Kịp thời báo cáo những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện về Cục Hàng hải Việt Nam để phối hợp giải quyết.

Cục Hàng hải Việt Nam thông báo để các đơn vị biết, khẩn trương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Các Phòng: PC, ATANHH;
- Văn phòng Cục (đăng website);
- Lưu: VT, VTDVHH (02b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Hồng Giang