Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1845/CHHVN-VTDVHH
V/v tiếp tục triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 8/5/2020 của Văn phòng Chính phủ

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Chi cục hàng hải;
- Các Cảng vụ hàng hải;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục;
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
- Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn;
- Các Doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển;
- Các Doanh nghiệp kinh doanh cảng biển;
- Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam;
- Hiệp hội Cảng biển Việt Nam;
- Hiệp hội Chủ hàng Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam;
- Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải Việt Nam;
- Hiệp hội Đại lý và Môi giới hàng hải Việt Nam.

Thực hiện văn bản số 4619/BGTVT-VT ngày 14/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc tiếp tục thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 8/5/2020 của Văn phòng Chính phủ (văn bản gửi kèm theo), tiếp theo văn bản số 1576/CHHVN-VTDVHH ngày 8/5/2020 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc khôi phục hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách ở trong nước, Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị như sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 8/5/2020 của Văn phòng Chính phủ;

2. Các cơ quan, đơn vị quán triệt công chức, viên chức, nhân viên tại đơn vị luôn đề cao, cảnh giác, không chủ quan quyết không để dịch bệnh trở lại nhưng trên tinh thần tập trung đẩy mạnh các hoạt động phục hồi kinh tế.

3. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch, cụ thể:

- Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát tại cảng biển, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm để kịp thời ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập từ nước ngoài. Tất cả người nhập cảnh đều phải được cách ly tập trung 14 ngày; trừ các trường hợp là nhà đầu tư, chuyên gia, lao động tay nghề cao thì có biện pháp cách ly phù hợp, tuyên truyền, phổ biến tới các doanh nghiệp, địa phương chịu trách nhiệm giám sát việc cách ly đối với các trường hợp này, tuyệt đối không để nguồn bệnh lây lan ra cộng đồng.

- Xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó với các trường hợp dương tính tại cộng đồng.

- Tuyên truyền, phổ biến việc bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, trên các phương tiện giao thông công cộng; rửa tay sát khuẩn, bảo đảm vệ sinh cá nhân cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hàng hải.

4. Cảng vụ hàng hải phối hợp với cơ quan chức năng liên quan; thông báo kịp thời tới các doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển, doanh nghiệp kinh doanh khai thác cảng biển và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực hàng hải khác thực hiện theo chỉ đạo;

5. Các Hiệp hội chuyên ngành thông báo tới các hội viên quán triệt việc tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 8/5/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị biết, khẩn trương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Các Phòng tham mưu (để th/h);
- Văn phòng Cục (đăng website);
- Lưu: VT, VTDVHH (02b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Hồng Giang