Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3043/TCHQ-GSQL
V/v phương tiện vận tải gắn thêm bình phụ chứa xăng dầu

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Nghệ An.

Trả lời công văn Mật số 16/HQNA-NV ngày 03/03/2020 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An về việc báo chí phản ánh hiện tượng các doanh nghiệp sử dụng phương tiện vận tải hàng hóa gắn thêm bình phụ chứa phụ xăng dầu trong quá trình vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu Nậm Cắn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Nghệ An thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh đối với phương tiện vận tải hàng hóa theo quy định hiện hành.

2. Căn cứ Khoản 2 Điều 55 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông Vận tải và Thông tư số 69/2016/TT-BTC ngày 06/5/2016 của Bộ Tài chính, trường hợp phát hiện phương tiện vận tải có gắn bình phụ chứa xăng, dầu không đúng với thiết kế của nhà chế tạo hoặc thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì đề nghị Cục Hải quan tỉnh Nghệ An:

2.1. Kịp thời thông báo cho cơ quan Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông trên địa bàn để xử lý theo quy định;

2.2. Yêu cầu chủ phương tiện khai báo, làm thủ tục xuất, nhập khẩu theo quy định đối với lượng xăng dầu chứa trong các bình phụ (không coi lượng xăng dầu này là nhiên liệu phục vụ chuyến đi).

Tổng cục Hải quan hướng dẫn nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh Nghệ An biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đức Hùng