Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15922/BTC-ĐT
V/v điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2011

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương.

 

Thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, số 83/NQ-CP ngày 5/6/2011 về phiên họp thường kỳ tháng 5/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 3809/BKHĐT-TH ngày 15/6/2011 hướng dẫn rà soát, cắt giảm, điều chuyển vốn ĐTPT kế hoạch năm 2011.

Trên cơ sở hướng dẫn nêu trên, các Bộ, ngành đã thực hiện việc điều chỉnh kế hoạch của các dự án khởi công mới không đúng đối tượng cho các dự án hoàn thành và chuyển tiếp cấp bách khác trong năm 2011.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, có một số dự án đã được thanh toán nhưng các đơn vị vẫn điều chỉnh giảm hết kế hoạch vốn đã gây tình trạng thanh toán vượt kế hoạch.

Để tránh tình trạng thanh toán vượt kế hoạch vốn đã được bố trí cho các dự án, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với Kho bạc Nhà nước xác định số vốn đã được thanh toán của các dự án khởi công mới không đúng đối tượng, từ đó có phương án điều chỉnh kế hoạch hoàn trả vốn cho các dự án đã được thanh toán vượt nêu trên.

Thời gian các Bộ, ngành có văn bản điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2011 gửi về Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước chậm nhất là ngày 25/12/2011.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Kho bạc Nhà nước;
- Lưu: VT, Vụ ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 15922/BTC-ĐT điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 do Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 15922/BTC-ĐT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 23/11/2011
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Phạm Sỹ Danh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 23/11/2011
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản