Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1560/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn, chứng từ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục Quốc tế Châu Âu
Địa chỉ: 730F-730G-730K Lê Văn Miến, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM
Mã số thuế: 0310313267

Trả lời văn bản số  /CV/QTCA ngày 01/2/2018 của Công ty về hóa đơn, chứng từ; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

Trường hợp Công ty là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, theo trình bày Công ty có thu tiền học phí trước cho cả năm học và có chính sách hoàn lại tiền học phí cho những tháng chưa học đối với học sinh nghỉ học do phụ huynh chuyển công tác sang quốc gia khác; nếu Công ty đã lập hóa đơn, nay hoàn lại tiền học phí thì Công ty và bên nộp học phí lập biên bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản xác nhận sự việc, đồng thời lập hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu, tiền thuế GTGT,... (hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)). Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán kê khai điều chỉnh doanh số bán, thuế đầu ra của kỳ khai thuế lập hóa đơn điều chỉnh.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.
296_2315637Chung

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình