Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1449/SXD-KTVL
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Các BQL dự án; Các doanh nghiệp và đơn vị tư vấn hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 2395/UBND-KT ngày 02/4/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Trong thời gian rà soát, công bố Bảng giá nhân công theo hướng dẫn tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ; Ủy ban nhân dân thành phố cho phép tiếp tục áp dụng Bảng đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại các Quyết định số 3322/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 và Quyết định số 3053/2017/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND thành phố cho đến khi ban hành quyết định mới thay thế.

Sở Xây dựng thông báo để các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Các BQL dự án đầu tư xây dựng; Các doanh nghiệp và đơn vị tư vấn hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng áp dụng cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- UBND TP (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử SXD;
- Lưu VT, KTVL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Tuấn

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1449/SXD-KTVL năm 2020 về thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng ban hành

  • Số hiệu: 1449/SXD-KTVL
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 19/04/2020
  • Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng
  • Người ký: Nguyễn Minh Tuấn
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 19/04/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản