Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1032/UBND-KTTH
V/v Công bố tạm thời đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Hà Giang, ngày 08 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành trong tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- BQL dự án ĐTXD công trình Giao thông tỉnh;
- BQL dự án ĐTXD công trình NN&PTNT tỉnh;
- BQL dự án ĐTXD công trình DD&CN tỉnh.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đo, bóc khối lượng xây dựng công trình;

Căn cứ Văn bản số 64/TB-UBND ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh về việc Thông báo kết luận phiên họp tháng 3/2020 của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 27/SXD-TTr ngày 06 tháng 4 năm 2020 về việc Ban hành đơn giá nhân công tạm thời để áp dụng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang,

Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang, cụ thể như sau:

1. Về Định mức xây dựng:

1.1. Áp dụng theo định mức Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ban hành định mức xây dựng;

1.2. Xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng: Áp dụng theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

2. Về đơn giá nhân công:

Thống nhất áp dụng Đơn giá nhân công xây dựng tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Thời gian áp dụng kể từ ngày 15/2/2020 đến thời điểm UBND tỉnh công bố đơn giá nhân công xây dựng theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

Trong đó:

2.1. Giá Vật liệu xây dựng áp dụng theo công bố liên Sở Xây dựng - Tài chính hoặc giá thị trường, phương pháp xác định theo hướng dẫn tại phụ lục 4 của Thông tư số 09/2019/TT-BXD .

2.2. Đơn giá nhân công áp dụng theo đơn giá nhân công theo văn bản này (có phụ lục và hướng dẫn kèm theo).

3. Giá ca máy và thiết bị thi công:

Áp dụng theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

4. Lập, thẩm định, phê duyệt sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu xây dựng:

Thực hiện quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

5. Đo bóc khối lượng xây dựng công trình:

Thực hiện theo Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

6. Xử lý chuyển tiếp:

Thực hiện theo quy định tại điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quy định tại các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc (nếu có), các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản gửi Sở Xây dựng tổng hợp, nghiên cứu đề xuất với UBND tỉnh giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Vnptioffice;
- Lưu VT, CV (KTTH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

PHỤ LỤC

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG TẠM THỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Kèm theo Văn bản số 1032/UBND-KTTH ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh Hà Giang)

ĐVT: đồng/ngày công

I

Công nhân xây dựng trực tiếp (bậc 3,5/7)

Vùng III

Vùng IV

1

Nhóm 1

204.000

200.000

2

Nhóm 2

204.000

200.000

3

Nhóm 3

220.000

215.000

4

Nhóm 4

238.000

232.000

5

Nhóm 5

238.000

232.000

6

Nhóm 6

238.000

232.000

7

Nhóm 7

238.000

232.000

8

Nhóm 8

220.000

215.000

9

Nhóm 9

238.000

232.000

10

Nhóm 10

238.000

232.000

II

Tư vấn xây dựng

 

 

1

Kỹ sư cao cấp, chủ nhiệm dự án

660.000

616.000

2

Kỹ sư chính, chủ nhiệm bộ môn

506.000

440.000

3

Kỹ sư

326.000

294.000

4

Kỹ thuật viên trình độ trung cấp, cao đẳng, đào tạo nghề

294.000

264.000

III

Nghệ nhân (bậc 1,5/2)

510.000

490.000

IV

Lái xe (bậc 2/4)

238.000

232.000

* Ghi chú:

- Vùng III: Áp dụng cho địa bàn thành phố Hà Giang.

- Vùng IV: Áp dụng cho các địa bàn còn lại.