Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 13538/CT-TTHT
V/v hướng dẫn về hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Chi cục Thuế quận Đống Đa

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 3003/CCT-TTHT ngày 20/2/2020 của Chi cục Thuế quận Đống Đa vướng mắc về tiếp nhận thông báo phát hành hóa đơn của địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản đối với Shop trẻ thơ - 376 Thái Hà (ĐĐKD) (Mã số thuế: 0104406702- 017; Địa chỉ: 376 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội). Về vấn đề này, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Nội dung vướng mắc tương tự vướng mắc của Chi cục Thuế, Cục Thuế Thành phố Hà Nội đã có công văn báo cáo và xin ý kiến Tổng cục Thuế. Khi có văn bản trả lời của Tổng cục Thuế, Cục Thuế Thành phố Hà Nội sẽ thông báo để Chi cục Thuế được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Chi cục Thuế quận Đống Đa được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường