Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1353/TCT-DNNCN
V/v vướng mc thuế TNCN

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 379/CT-TNCN ngày 21/01/2019 của Cục thuế tỉnh Bình Thuận về vướng mắc thuế TNCN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 25, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 10, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ quy định tại khoản 5, Điều 10, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và công văn hỏi Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, trường hợp trong năm 2018 người lao động là cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba tháng chưa trích khấu trừ 10% do có bản cam kết theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 25, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính nhưng trong quá trình thanh kiểm tra cơ quan thuế phát hiện có sự gian lận về cam kết của người nhận thu nhập thì cá nhân nhận thu nhập bị xử phạt vi phạm thủ tục hành chính thuế theo các quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 6 và khoản 2, Điều 10, Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNVVN&HKD,CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Duy Minh