Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1497/TCT-DNNCN
V/v vướng mắc thuế TNCN

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Văn phòng đại diện Onoda Chemico Co., Ltd tại TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Phòng 3C, tầng 34, tòa nhà Bitexco Financial, đường Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/2019 ngày 25/02/2019 của Văn phòng đại diện Onoda Chemico Co., Ltd tại TP Hồ Chí Minh về vướng mắc thuế TNCN đối với thẻ hội viên gôn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 18/04/2017 Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã ban hành công văn số 3355/CT-TTHT hướng dẫn Văn phòng đại diện Onoda Chemico Co., Ltd tại TP Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thuế TNCN đối với khoản phí hội viên sân gôn.

Căn cứ các quy định của pháp luật thuế hiện hành và hồ sơ đơn vị cung cấp liên quan đến khoản phí hội viên sân gôn, đề nghị đơn vị thực hiện theo hướng dẫn nêu tại công văn số 3355/CT-TTHT ngày 18/04/2017 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế thông báo để Văn phòng đại diện Onoda Chemico Co., Ltd tại TP Hồ Chí Minh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Cục Thuế TP HCM;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNVVN&HKD,CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh