Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1344/TCT-CS
V/v: thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Công ty TNHH Vận tải và XNK Phú Minh.
(Đ/c: 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 83601/CT-PC ngày 21/12/2018 của Cục Thuế thành phố Hà Nội và văn bản không số, không ngày của Công ty TNHH Vận tải và XNK Phú Minh về chính sách thuế đối với sản phẩm xuất khẩu từ tài nguyên, khoáng sản. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 01/02/2018, sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm c khoản 1 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính (hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ) sửa đổi, bổ sung khoản 23 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính) về đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn tại Thông  tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp.

Về nội dung này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 312/TCT-CS ngày 19/01/2018 trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế tỉnh Yên Bái.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 83601/CT-PC ngày 21/12/2018, cụ thể:

Trường hợp, bên mua - Công ty TNHH Vận tải và XNK Phú Minh mua bao bì (các hóa đơn GTGT mua bao bì mang tên, mã số thuế người mua là Công ty TNHH Vận tải và XNK Phú Minh) và giao cho Bên bán, nhà sản xuất trực tiếp sản phẩm bột đá vôi CaCO3 siêu mịn - Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái để đóng gói theo đúng quy cách, thỏa thuận thì Bên bán, nhà sản xuất trực tiếp Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái không có cơ sở để ghi nhận chi phí bao bì theo các hóa đơn GTGT của Bên mua nêu trên là chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp trong giá thành sản xuất sản phẩm.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hà Nội và Công ty TNHH Vận tải và XNK Phú Minh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Yên Bái;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy