Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1923/TCHQ-TXNK
V/v thuế suất mặt hàng tài nguyên khoáng sn

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, Tổng cục Hải quan phát hiện một số doanh nghiệp khai báo thuế suất thuế xuất khẩu chưa đúng quy định đối với hàng hóa xuất khu có tng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP thì các mặt hàng vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm xuất khẩu chưa được quy định chi tiết tên hàng, mã số tại Biểu thuế xuất khẩu có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên, áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu 5%.

Đối với mặt hàng xuất khẩu như Clanhke xi măng, hắc ín than đá, than non, than bùn, dầu và các sản phẩm khác từ chưng cất hắc ín than đá, nhựa chưng, than cốc nhựa chưng, các loại đá lát, đá làm tượng đài, đá xây dựng, đá phiến,... được quy định chi tiết tên hàng, mã số tại số thứ tự 211 của Biểu thuế xuất khẩu thuộc các nhóm 25.23, 27.06, 27.07, 27.08, 68.01, 68.02, 68.03, trường hợp khai báo thuế suất thuế xuất khẩu 0% hoặc không khai báo thuế suất thuế xuất khẩu thì phải xác định tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng để xác định chính xác mức thuế suất thuế xuất khẩu (vì những mặt hàng này phần lớn có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng lớn hơn 51% giá thành sản phẩm, tương ứng thuế suất thuế xuất khẩu 5%).

Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra việc khai báo; hồ sơ hải quan, chứng từ, sổ sách kế toán có liên quan đ xác định tng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng làm cơ sở xác định mức thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ Thanh tra - Kiểm tra (để biết);
- Cục KTST
Q (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng