Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1296/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu xe máy chuyên dùng bị đóng lại số khung

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH XNK Rồng Thép.
(Đ/c: Số 8 ngõ 2/6/2 tổ 18 Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội)

Trả lời công văn số 20-09HQ/CV-XNK RT ngày 20/9/2016 của công ty TNHH XNK Rồng Thép về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì xe máy chuyên dùng bị đóng lại số khung thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu vào Việt Nam,

Liên quan đến việc nhập khẩu xe máy chuyên dùng bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ; tại công văn số 6056/VPCP-KTTK ngày 21/7/2016 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau: “Việc nhập khẩu xe máy chuyên dùng bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 187/2013/NĐ- CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ…”. Đề nghị công ty căn cứ các quy định trên và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu-.VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn