Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1279/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc xác định cơ sở sản xuất

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.

Trả lời công văn số 1682/HQKH-NV ngày 20/12/2019 của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa về vướng mắc xác định cơ sở sản xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 317 Bộ luật dân sự quy định “Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình đ bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp)”;

Căn cứ khoản 1, khoản 6 Điều 321 Bộ luật dân sự quy định: Bên thế chấp được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp, trừ trường hợp hoa lợi, lợi tức cũng là tài sản thế chấp theo thỏa thuận; được cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp nhưng phải thông báo cho bên thuê, bên mượn biết về việc tài sản cho thuê, cho mượn đang dùng để thế chấp và phải thông báo cho bên nhận thế chấp biết;

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 176 Luật Đất đai quy định: “Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên”.

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ: “T chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và thực hiện thông báo cơ sở sản xuất theo quy định của pháp luật về hải quan”.

Căn cứ Điều 38, Điều 39 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP , Điều 57 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC .

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa kiểm tra trong quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩu, việc thuê cơ sở sản xuất không bị gián đoạn, việc kiểm tra cơ sở sản xuất theo quy định tại Điều 57 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC) không phát hiện vi phạm và phù hợp với hoạt động sản xuất xuất khẩu thì Công ty TNHH B-T Seafood đáp ứng điều kiện về cơ sở sản xuất nêu tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP. Đề nghị Cục Hải quan Khánh Hòa kiểm tra, giám sát, đồng thời trao đổi với BIDV Khánh Hòa để được cung cấp thông tin kịp thời khi tài sản thế chấp bị xử lý để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng thế chấp.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Khánh hòa biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Vụ Pháp chế, Cục GSQL (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-Đ. Thủy (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng